Termes et conditions

1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van Z&S Media Sint Martinusplein 11 Bus 19 – 3600 Genk. (België), BTW BE 0644802649 biedt haar klanten de mogelijkheid om computers online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle artikelen uit het Zscomputers.be assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Zscomputers.be

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Door te bestellen via deze website verklaart de Klant ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk te zijn over zijn aankoopdaad.

2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn steeds inclusief BTW.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

De verzending, en verpakkingskosten worden u geheel gratis aangeboden door Zscomputers.be.

3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie.

Ondanks het feit dat de cataloog en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Wanneer U specifieke vragen heeft over  beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze live chat of klantendienst via mail service@zscomputers.be of via telefoon op + 0032/483 23 35 64

Zscomputers.be is gerechtigd om zonder opgave van redenen bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Zscomputers.be assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Zscomputers.be. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

Overschrijving via bankrekening
Betalen via het beveiligde platvorm Paypal
Contant als u uw bestelling rechtstreeks in onze winkel komt afhalen

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Zscomputers.be.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering.

Artikel 7: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 8: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.

Elk artikel heeft garantie op verborgen gebreken en niet-conforme levering Levens lange garantie (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.

Gedurende deze periode verbindt Zscomputers.be zich ertoe het defecte artikel (of onderdeel) ervan kosteloos te vervangen of te herstellen. Zscomputers.be behoudt zich het recht voor om het artikel om te ruilen indien de herstelling en/of administratiekosten buiten verhouding zijn, of indien herstelling onmogelijk is.

Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (service@zscomputers.be) waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Zscomputers.be.

Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van

de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen :

De consument heeft het recht aan Zscomputers.be  mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 30 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 30 werkdagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst (service@zscomputers.be. en de goederen binnen de 10 werkdagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Zscomputers.be.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
artikelen die speciaal voor de klant ontworpen werden of gepersonaliseerd werden (bijvoorbeeld gravure)
Artikel 10: Privacy

Zscomputers.be verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken om te voldoen aan uw vraag en om u informatie toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord.

11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Zscomputers.be om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: […] Klantendienst

De klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer + 0032/483 23 35 64 of via mail op service@zscomputers.be.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van zscomputers.be. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Zscomputers.be kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.